Kai'Sa

OTPs

No one likes me

Players

Q
E
W
Evo.
Q
2 / 5 / 1
0.60
16m | 9.21
11 min ago
|
Q
E
W
Evo.
Q
E
13 / 2 / 4
8.50
20m | 9.21
11 min ago
|
Q
E
W
Evo.
Q
E
13 / 3 / 4
5.67
25m | 9.21
13 min ago
Q
E
W
Evo.
Q
E
9 / 3 / 4
4.33
19m | 9.21
13 min ago
Q
E
W
Evo.
Q
E
1 / 6 / 3
0.67
24m | 9.21
17 min ago
|
Q
E
W
Evo.
Q
W
E
3 / 4 / 5
2.00
27m | 9.21
18 min ago
Q
E
W
Evo.
Q
E
5 / 0 / 1
6.00
20m | 9.21
19 min ago
x2
Q
E
W
2 / 8 / 12
1.75
24m | 9.21
21 min ago
Q
E
W
Evo.
Q
E
11 / 5 / 9
4.00
24m | 9.21
22 min ago
Q
E
W
Evo.
Q
E
3 / 3 / 6
3.00
21m | 9.21
25 min ago
Q
E
W
Evo.
Q
E
W
8 / 1 / 6
14.00
21m | 9.21
29 min ago
Q
E
W
Evo.
Q
E
W
24 / 8 / 9
4.13
34m | 9.21
37 min ago
Q
E
W
Evo.
E
Q
9 / 7 / 3
1.71
23m | 9.21
40 min ago
|
Q
E
W
Evo.
Q
E
14 / 3 / 13
9.00
31m | 9.21
44 min ago
|
Q
E
W
Evo.
Q
E
W
13 / 2 / 12
12.50
23m | 9.21
56 min ago