Jhinsane

Europe

-
Famous
--
EUW40 LP
E
Q
W
5 / 7 / 4
1.29
26m | 10.3
10 days ago
Q
W
E
7 / 4 / 19
6.50
29m | 10.3
10 days ago
|
Q
W
E
8 / 3 / 5
4.33
28m | 10.3
10 days ago
Q
E
W
2 / 3 / 2
1.33
27m | 10.3
10 days ago
Q
W
E
5 / 0 / 2
7.00
17m | 10.3
10 days ago
E
Q
W
7 / 1 / 8
15.00
18m | 10.3
10 days ago
Q
W
E
5 / 9 / 6
1.22
31m | 10.3
10 days ago
Q
W
E
4 / 9 / 2
0.67
27m | 10.3
11 days ago
x2
Q
E
W
0 / 6 / 3
0.50
24m | 10.3
11 days ago
Q
W
E
9 / 4 / 14
5.75
29m | 10.3
11 days ago
Q
W
E
1 / 1 / 7
8.00
26m | 10.3
11 days ago
Q
W
E
2 / 3 / 6
2.67
21m | 10.3
11 days ago
|
Q
W
E
4 / 9 / 4
0.89
36m | 10.3
11 days ago
x3
Q
W
E
1 / 9 / 8
1.00
27m | 10.3
11 days ago
x2
Q
E
W
3 / 0 / 3
6.00
19m | 10.3
11 days ago