Puki Style

Europe

-
Famous
--
EUW503 LP
x2
Q
W
E
3 / 5 / 10
2.60
31m | 10.3
19 days ago
Q
W
E
13 / 7 / 5
2.57
39m | 10.3
19 days ago
x2
|
Q
W
E
12 / 2 / 11
11.50
33m | 10.3
19 days ago
Q
W
E
1 / 7 / 2
0.43
30m | 10.3
19 days ago
Q
W
E
6 / 3 / 6
4.00
25m | 10.3
19 days ago
Q
W
E
0 / 3 / 1
0.33
20m | 10.3
20 days ago
x2
|
Q
W
E
7 / 5 / 15
4.40
29m | 10.3
20 days ago
Q
E
W
Evo.
Q
10 / 5 / 7
3.40
24m | 10.3
20 days ago
|
Q
W
E
12 / 2 / 7
9.50
28m | 10.3
20 days ago
x2
Q
W
E
5 / 3 / 8
4.33
26m | 10.3
20 days ago
|
E
W
Q
6 / 3 / 4
3.33
32m | 10.3
20 days ago
Q
W
E
5 / 7 / 6
1.57
26m | 10.3
20 days ago
Q
W
E
4 / 4 / 5
2.25
24m | 10.3
20 days ago
|
Q
E
W
8 / 6 / 8
2.67
31m | 10.3
20 days ago
|
Q
W
E
9 / 5 / 10
3.80
32m | 10.3
20 days ago