Xerxe

Europe

-
Pro
Logo
LEC
EUW728 LP
W
Q
E
5 / 4 / 5
2.50
21m | 10.2
21 days ago
|
W
E
Q
14 / 5 / 12
5.20
25m | 10.2
25 days ago
W
Q
E
19 / 2 / 16
17.50
26m | 10.2
25 days ago
Q
W
E
Evo.
Q
E
16 / 4 / 3
4.75
27m | 10.2
25 days ago
Q
E
W
10 / 1 / 2
12.00
19m | 10.2
25 days ago
|
Q
E
W
10 / 1 / 4
14.00
23m | 10.2
25 days ago
Q
E
W
10 / 1 / 4
14.00
22m | 10.2
25 days ago
|
Q
E
W
14 / 3 / 9
7.67
23m | 10.2
25 days ago
Q
E
W
3 / 3 / 7
3.33
29m | 10.2
25 days ago
Q
E
W
16 / 1 / 12
28.00
21m | 10.2
25 days ago
Q
E
W
5 / 3 / 9
4.67
21m | 10.2
25 days ago
Q
E
W
9 / 3 / 9
6.00
36m | 10.2
25 days ago
Q
E
W
8 / 4 / 11
4.75
21m | 10.2
26 days ago
|
Q
W
E
8 / 8 / 8
2.00
28m | 10.2
26 days ago
|
Q
E
W
15 / 4 / 10
6.25
26m | 10.2
26 days ago